Sugáregészségtan c. könyv bemutatója

Sugáregészségtan c. könyv bemutatója

„Víg üzenet az élet-csaták között” Könyvbemutató a Sugárbiológiai Intézetben

2014. december 06.

Az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet gyönyörű könyvtára volt a helyszíne 2014. december 4-én délelőtt 11 órakor a Turai István–Köteles György: Sugáregészségtan című kötet bemutatójának.

A rendezvényt dr. Sáfrány Géza, az intézmény főigazgatója nyitotta meg, aki maga is egyik szerzője a kötetnek. Az előadóktól (Dési Illés, Köteles György és Turai István professzor uraktól, valamint Farkasvölgyi Frigyesné igazgató asszonytól) megtudhattuk, hogy a budafoki Törley-kastély hangulatos műemlék épületében nem csupán egy nemzetközileg is elismert kutatóintézet működik, de az évtizedek alatt összekovácsolódó munkaközösség publikációival és immár 3 kötetével (Turai István: Sugáregészségügyi ismeretek, Köteles György által szerkesztett Sugáregészségtan 2002, Turai–Köteles: Sugáregészségtan 2014), valamint továbbképzéseivel, előadásaival, műhelymunkájával iskolát teremtett a sugárbiológia és sugáregészségtan szakterültén. Sőt, ez az iskola, műhely fontosnak tartja a szakma népszerűsítését a művelt nagyközönség számára is.

A Sugáregészségtan 12 évvel ezelőtti megjelenése óta e tudományterület számos olyan új biológiai ismerettel gazdagodott, amelyek beépítése a sugárbiológiai, sugársérült-ellátási, illetve a radioaktív anyagok gyógyászati felhasználását bemutató fejezetekben feltétlenül szükségessé vált. Másfelől azóta a sugáregészségügyi szabályozást és gyakorlatot befolyásoló új nemzetközi sugárvédelmi ajánlások és hazai előírások is megjelentek. Megtudhattuk, hogy a kötet bemutatja az esetleges radiológiai balesetek és nukleáris veszélyhelyzetek felismerésére, kezelésére és megelőzésére irányuló nemzetközi harmonizálási törekvéseket, valamint a hazai orvos-egészségügyi felkészítési gyakorlatot is. A szakkönyv új témákkal, így az optikai sugárzások hatásairól, illetve az állatorvosi sugárforrás- és izotópalkalmazásról szóló fejezetekkel is gazdagodott.

Az előadások után Farkasvölgyi igazgató asszony kötetlen beszélgetésre invitálta a közönséget és az előadókat, ahol néhány finom falat és korty ital mellett a professzorok, az intézet idősebb és fiatalabb kollégái és az egyetemisták, a PhD-hallgatók, a vendégek és a kiadó munkatársai együtt élvezhették néhány percre az iskolát teremtő hangulatot.

Dési Illéls Professzor az alábbi szavakkal fejezte ki a könyv és a sugáregészségtan fontosságát:
A könyv első kiadása, Prof. Köteles György szerkesztésében 2002-ben jelent meg és gyorsan elfogyott, a szakmai társadalom érdeklődése és tankönyvként való felhasználása következtében.
E kiadás megjelenése óta nagyszámú új biológiai tudás született, amelyek ismertetése napjainkban feltétlenül szükséges. Nem is beszélve arról, hogy a sugárbiológia tárgykörében csak egy szakkönyv látott napvilágot: 1963-ban Várterész Vilmos szerkesztésében. Bármely kiváló könyv volt ez a maga idejében, azóta mind a sugárbiológia, mind a sugáregészségtan jelentősen kiszélesedett.
Létezik hazai, tudományos-népszerűsítő sugáregészségtani kézikönyv is (Dr. Turai István: „Sugáregészségügyi ismeretek, 1993) amely a mai napig oktatási segédletként használatos az orvosegyetemi közegészségtani/népegészségtani oktatásban és a sugáregészségügyi tanfolyamokon.
Az első kiadás egyes fejezetei e második kiadásban kiegészítésre, frissítésre kerültek, sőt új fejezetek is beépültek, mint az állatorvosi izotópalkalmazás, továbbá az optikai sugárzások expozíciójának a hatásai. Jelen új szakkönyv bemutatja továbbá a sugáregészségügyi szabályozás és gyakorlat új nemzetközi sugárvédelmi ajánlásait és hazai előírásokat is. A Sugáregészségügyi Intézet által alkalmazott nemzeti személyi dozimetriai rendszer, valamint a munkahelyi radiohigiénés szolgálatok és a környezeti radiohigiénés laboratóriumok új szabályozásai is befoglaltattak az új fejezetekbe. Tárgyalja továbbá még orvosi és közegészségügyi nézőpontból a sugárzások okozta balesetek európai harmonizációjának a lehetőségeit.

A jelen kiadás legfontosabb fejezetei:

 • A lakosság természetes és mesterséges forrásokból származó sugárterhelése
 • Az -Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai
 • A sugárzás okozta rosszindulatú daganatképződés: epidemiológiai adatok molekuláris és sejtbiológiai mechanizmusok
 • Kis dózisok biológiai hatásai
 • A determinisztikus biológiai hatások
 • Helyi sugársérülések
 • Sugárorvostan - személyi sérülésekkel járó sugárbalesetek, felkészülés az ellátásukra
 • Környezeti sugáregészségtan
 • Munkahelyi sugáregészségügy
 • A sugárvédelem rendszere
 • Sugárfizikai alapismeretek és a sugárvédelemben használt dozimetriai mennyiségek
 • A foglalkozási sugárterhelés mérése és értékelése
 • A betegek sugárvédelme a radiológiai diagnosztika során
 • Orvosi izotópalkalmazás
 • Állatorvosi sugár- és izotópalkalmazás
 • Elektromágneses terek és sugárzások
 • Optikai sugárzások

Az egyes fejezetek végén irodalomjegyzék található, továbbá ajánlott idegen nyelvű irodalom.
A könyvből alapvető ismeretek szerezhetők az ionizáló sugárzások biológiai hatásairól, előnyös és hátrányos tulajdonságairól és az utóbbiakkal szembeni védekezés lehetőségeiről.
Az elmúlt években jelentősen fejlődött a nemionizáló sugárzásokkal foglalkozó terület is. Széleskörű alkalmazása miatt indokolt az ezzel foglalkozó fejezeteknek a beépítése. Mind a gyakorló orvosok, mind az egészségügyben, közegészségügyben dolgozó egyéb szakemberek haszonnal forgathatják e kötet lapjait. Rendszerezetten felépített ismeretet nyújt azoknak az orvosoknak, fizikusoknak, biológusoknak, higiénikusoknak, akik a sugáregészségügy napi feladatainak megoldásán, vagy az ionizáló sugárzások pozitív hatásai biztonságos megteremtésén fáradoznak.
Ajánlható ez a kötet az iparban, az egészségügyben, a kísérleti laboratóriumokban, a munka-, környezet- és élelmezéshigiéne területén dolgozó szakembereknek, a graduális és posztgraduális oktatási tanterveket kimunkálók számára is. De a kötetből tájékozódhatnak mindazok, akik a sugárforrások alkalmazását kezdeményezik, irányítják vagy ellenőrzik. Tájékoztatást kaphat a téma iránt érdeklődő egyetemista, a sugárzásokkal foglalkozó oktató, elméleti és gyakorlati szakember.
A különböző szintű sugárvédelmi és sugárorvostani tanfolyamokat elvégezni köteles személyek körét -- pl. orvosok, közegészségügyi szakemberek, kórházi fizikusok – rendeletek szabályozzák, de a képzés és továbbképzés számára megfelelő összefoglaló írásos anyag csak szórványosan állt rendelkezésre. E kötet segítséget nyújt az érintetteknek.
Az érdeklődő közvetlen szakembereken kívül célszerű a társadalom különböző rétegeinek, a nagyközönségnek a tájékoztatása is. Gyakran előfordul, hogy a lakosság tájékozatlansága vagy félre informáltsága, a veszélyek túlbecsülése miatt a társadalom egy része elutasít minden sugaras és nukleáris technológiát. Az élet számos területén azonban ezek a módszerek jelenleg elengedhetetlenek, s más technológiákkal nem válthatók ki. Előfordul, hogy természettudományos vagy műszaki szakemberek is irracionálisan kezelik e témát.
E kiválóan megírt és szerkesztett, könnyen érthető nyelvezetű kötet mindezeknek a felsorolt szakembereknek, illetőleg érdeklődő laikusoknak segítséget és eligazítást nyújt; valamennyiüknek érdemes tanulmányozni.

 
 
 
 
Webshop készítés