Adatvédelem

Adatvédelem és adatkezelés 

Törvényi háttér

 A Medicina Könyvkiadó Zrt. adatkezelő tevékenységét az alábbi törvényi szabályozásoknak megfelelően végzi: 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint
 • a Magyarországon az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény. 

Az adatkezelés elvei 

A Medicina Könyvkiadó Zrt. mint a www.medicina-kiado.hu weboldal üzemeltetője tiszteletben tartja az egyének személyes szabadsághoz, ezen belül pedig különösképpen a magánélethez való jogát, s ennek megfelelően kezeli a tudomására jutott személyes adatokat. 

A Medicina Könyvkiadó Zrt. a hivatkozott törvényekben leírtaknak megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy a www.medicina-kiado.huweboldalon regisztrált felhasználóknak és a Webáruház fogyasztóinak bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Ezeken túlmenően minden egyes adatfelvétel alkalmával felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

 A Medicina Könyvkiadó Zrt. a személyes adatokat kizárólag akkor tárolja, ha az érintett személy ahhoz hozzájárul. A hozzájárulás megadottnak tekintendő, ha a látogató a weboldalon, illetve a Webáruházban regisztrálja magát, és a Regisztráció az oldalra gombra kattint.

A Medicina Könyvkiadó Zrt. a regisztráció során és a személyes profilban megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek csak a megrendelések teljesítéséhez adja át

A Medicina Könyvkiadó Zrt. a hírlevélre feliratkozott felhasználóknak, promóciós kampányainak keretében, hírlevelet küldhet. A hírlevelekről az oldal alján a Medicina hírlevél menüpontban iratkozhat le, vagy a Medicina Könyvkiadó Zrt. 1245 Budapest 5., Pf. 1012 postafiók címre küldött levélben. 

Ön mint felhasználó tudomásul veszi, hogy adatszolgáltatása önkéntes és határozatlan időre szól, azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja. 

A Medicina Könyvkiadó Zrt. vállalja, hogy az adatok feldolgozása során mindvégig szem előtt tartja a következő alapelveket:

 • az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szerzi be és dolgozza fel;
 • az adatokat csak meghatározott és törvényes célokra tárolja, attól eltérő módon nem használja fel;
 • az adatok tárolásuk céljával arányban állnak, annak megfelelnek, s azon nem terjedhetnek túl;
 • az adatok tárolási módja olyan, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé;
 • a tevékenység nem terjedhet ki különleges adat (faji eredetre, politikai véleményre, vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre és a szexuális életre vonatkozó adatok) gyűjtésére és annak gépi feldolgozására;
 • az adatkezelés során korlátozás nélkül használható általános és egységes személyazonosító jel alkalmazására nem kerül sor. A Medicina Könyvkiadó Zrt. megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok műszaki védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására;
 • az adatkezelő kijelenti, hogy a felhasználó által megadott minden adatot, információt, tényt bizalmasan kezel, de fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a vásárlóval szemben a vásárlással összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel, úgy személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja;
 • felhasználói számára az adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék;
 • az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülhetnek felhasználásra;
 • az adatkezelő gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a vásárlókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak;
 • az adatkezelő vállalja, hogy a regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivévea Medicina Könyvkiadó hírleveleit;
 • az adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén;
 • az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, amely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz. 

Adatok továbbítása 

A fentieken kívül a Medicina Könyvkiadó Zrt. mint adatkezelő vállalja, hogy az adatokkal való visszaélések megelőzése érdekében a kezelésében álló személyes adatokat az érintett személy beleegyezése nélkül harmadik fél számára nem adja ki, kivéve a megrendelések teljesítése érdekében a K&H Bank, a TotalStudio Kft, és a rendelések kiszállítására szerződött GLS futárszolgálat cégeknek. A Medicina Könyvkiadó Zrt. adatvédelmi kötelezettségei a hozzá beérkezett, valamint a szerverein tárolt adatokra és azok kezelésére vonatkoznak. Mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az interneten keresztül történő adatátvitel jelentős része titkosítás nélkül zajlik, a Medicina Könyvkiadó Zrt. nem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

A vásárló a Regisztráció gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, ezen belül az adatvédelmi rendelkezéseket elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

Cookie

 A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. 

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

Alkalmazott cookie-k:

 • Analitika, követés cookie
 • Webhelyen keresztüli követés
 • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Cookie beállítások módosítása

Hozzáféréshez való jog

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a Felhasználó részére haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) napon belül annak érdekében, hogy a Felhasználó az alábbi információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A kérelme benyújtásától számított 20 (húsz) napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton megkapja. Papír alapú kérelmezés esetében az esetlegesen felmerülő költségeinket felszámítjuk. Az Infotörvény 15.§ (2) értelmében az adatkezelő az érintett jogait biztosító feladatait ingyenesen köteles ellátni

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja ennek megfelelően a Szolgáltató köteles 20 (húsz) napon belül a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni és erről a Felhasználó részére megadni a megfelelő tájékoztatást elektronikus úton.

Falhasználók jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

Felhasználó az alábbi jogaival élhet a Honlapon keresztüli vagy e-mailes (info@medicinazrt.hu) megkeresés útján:

Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni. a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie a Szolgáltatónak. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Szolgáltató köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatok hordozhatóságához való jog

A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, vagy papír alapon történő megtekintését.

A hozzájárulás visszavonásának joga

A FELHASZNÁLÓ BÁRMIKOR JOGOSULT AZ ADATKEZELÉSHEZ ADOTT HOZZÁJÁRULÁST VISSZAVONNI, ILYEN ESETBEN A MEGADOTT ADATOKAT RENDSZEREINKBŐL TÖRÖLJÜK.

Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói panaszokat megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban legkésőbb 25 napon belül tájékoztatja. Ha Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

Jogérvényesítés

Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti:

Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.; Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.; Telefon: 06-1-475-7186, 475-7100; Telefax: 06-1-269-3541; E-mail: adatved@obh.hu

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: onlinevita@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 20 33

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül a jogszabályok által lehetővé tett körben jogosult a szolgáltató az adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. Február 1. napjától lép hatályba

 
Webshop készítés